mapa stránokwebmail

 

> Miešačky krmív

> Šrotovníky zrnín

> Mačkače zrnín

> Terminál ovládania VKZ

> Kŕmne vozy

> Zásobníky a silá

> Dopravníky

> Nové technológie

> Vyvažovanie súčiastok

> Iné technológie

> Referencie

> Servis

> Politika kvality

> Kontakt

> Komunikácia (formulár)Rýchly kontakt:

Administratíva:

Himel SK, spol. s r.o.,

Moyzesova 816/100

Považská Bystrica

017 01

T/F/Z. 042 4321156

0903 802745

Email: himel@himel.sk

Terminál ovládania VKZ


1.

Popis technologického zariadenia linky 

2

2.

Zapnutie počítača 

2

3.

Základná schéma linky

3

3.1

Ovládanie počítača pomocou MENU

4

3.1.1

Ovládanie pomocou klávesnice

4

3.1.2

Ovládanie pomocou myši

4

3.2

Popis údajov na pracovnom paneli

5

4.

Popis jednotlivých služieb v MENU

5

4.1

Skupina „Nastavenie“

5

4.2

Skupina „Zmes“

7

4.3

Skupina „Odberateľ“

8

4.4

Skupina „Komponenty“

8

4.5

Skupina „Miešanie“

9

4.6

Skupina „Manuálne ovládanie“

11

5.

Vypnutie počítača

11

 

Záver

11

 

1.         Popis technologického zariadenia linky.

 

Linka na prípravu kŕmnych zmesí HIMEL je konštruovaná ako samostatný celok s vlastnou dopravou šrotovaných komponentov, ako aj prídavných sypkých komponentov do miešačky, ktorá slúži súčasne ako presná elektronická váha, pre dávkovanie jednotlivých komponentov. Namiešaná zmes je vyskladnená do prepravníka kŕmnych zmesí alebo do expedičného zásobníka. Pre dopravu zrnín do šrotovníka sa využíva pneumatický systém skladajúci sa z ventilačného kolesa, umiestneného priamo na  hriadeli šrotovníka, dopravného potrubia a vzduchových klapiek, ktoré určujú aký komponent sa práve dávkuje do zmesi. Zo šrotovníka sa šrot do miešačky dopravuje opäť pneumaticky využívajúc pretlak vzduchu v šrotovníku. Na miešačke je odprašovacie zariadenie (cyklón), ktoré zabraňuje vytváraniu pretlaku v miešačke. Sypké komponenty, ako aj hotová zmes sa do miešačky a z miešačky dopravujú závitovkovými dopravníkmi (závitovkami). Vzduchové klapky, ktoré prináležia každému z jednotlivých šrotovaných komponentov, v kľudovej polohe uzatvárajú prísun komponentu do šrotovníka a súčasne otvárajú voľný prieduch vzduchu cez celé dopravné potrubie. Na toto riešenie  existujú najmenej dva dôvody. Po prvé, pri zatvorení všetkých klapiek nie je zbytočne zaťažovaný šrotovník resp. jeho ventilátor, po druhé, pri zatvorení klapky sú všetky zostatky komponentu a tiež šrot z neho, nachádzajúci sa v potrubí a v samotnom šrotovníku  vyfúknuté do miešačky. Toto je dôležité si uvedomiť pri riadení klapiek z počítača, pretože klapka sa musí začať zatvárať skôr, ako obsah komponentu v miešačke  dosiahne požadovanú hodnotu. V počítači sa označuje toto nastavenie ako „Predstih zatvárania klapiek“. Hodnota (v kg) sa mení podľa druhu komponentu, podľa jeho vlhkosti, podľa dĺžky dopravného potrubia a pod.

Skutočnosť, že šrot nachádzajúci sa v miešačke je značne zvírený, čo spôsobuje pneumatický spôsob dopravy, určuje nutnosť zvoliť špeciálnu metódu váženia. Z tohto dôvodu sa pri automatickom miešaní zmesi zobrazuje na monitore počítača tzv. skutočná váha a váha okamžitá. Okamžitá váha je údaj, ktorý práve vysiela vážiace zariadenie od miešačky k počítaču a skutočná váha je váha, ktorá už raz v miešačke bola dosiahnutá, aj keď údaj o jej hodnote vplyvom zvírenia zmesi vzduchom už z vážiaceho zariadenia neprichádza.

Počítač pre riadenie linky HIMEL je technologický počítač, vybavený jednoúčelovým programom, doplnený o funkcie riadenia linky a snímania údajov o váhe, doplnený ďalej o kontrolné zariadenie (WATCH DOG) a časový spínač pre automatické časové zapnutie linky. Pre účely evidencie je počítač vybavený programom na archiváciu všetkých úkonov na linke, na sledovanie všetkých vyrobených zmesí podľa druhu a podľa odberateľa, sledovanie spotreby jednotlivých komponentov, a to v množstvom alebo cenovom vyjadrení. Tieto údaje je možné prezerať za ľubovoľne zvolený časový úsek buď na obrazovke monitora alebo je ich možné vytlačiť dodávanou tlačiarňou. Ďalej je ešte možné vytlačiť prehľad zmesí (receptúr), ktoré sú v počítači uložené a tiež je možné počas miešania tlačiť tzv. „Protokol o miešaní“, ktorý obsahuje skutočné  údaje o miešaní každej jednotlivej dávky. Tento protokol môže slúžiť ako podklad dodacieho listu pri predaji zmesi a pod.

 

2.                  Zapnutie počítača

 

            Počítač je nutné zapínať skôr, ako sa zapne ovládacie napätie na paneli rozvádzača. Pri inicializácii počítača počítač vysiela nedefinované signály a preto pri opačnom postupe zapínania sa môžu krátkodobo spustiť niektoré stroje v linke.

            Počítač sa zapne stlačením tlačítka hlavného vypínača počítača a tiež monitora. Po zapnutí obidvoch prístrojov je potrebné určitý čas počkať, kým neprebehnú inicializačné rutiny. Po inicializácii počítača sa na obrazovke objaví základná schéma linky.  Skutočný počet strojov v linke nemusí presne zodpovedať zobrazenej schéme, záleží to na konkrétnej konfigurácii linky. napr. môže byť rozdielny počet zásobníkov, rozdiel v použitej miešačke (vertikálna, horizontálna). To však nemá vplyv na obsluhu linky a zásady, ktoré platia pri ľubovoľnej zostave linky.

 

3.         Základná schéma linky

 

obr. 1

 

Prvý riadok obrazovkyobsahuje heslá, ktoré udávajú jednotlivé možnosti a služby programu. Tento riadok sa nazýva MENU a slúži obsluhe na vyberanie jednotlivých činností a režimov práce.

Nižšie sú zobrazené zásobníky komponentov. Tie, ktorých obsah bude v procese spracovania prechádzať šrotovníkom, sú umiestnené vľavo hore a tie, ktorých obsah už má charakter šrotov a dávkujú sa do miešačky pomocou závitoviek, sú zobrazené vpravo. Nad každým zásobníkom je údaj o obsahu zásobníka v kg. Tento údaj je potrebné zadať pri napĺňaní zásobníka. Program pri automatickom miešaní sám odpočítava spotrebovaný komponent a údaje si pamätá aj po vypnutí počítača.

            Vľavo dole je tzv. pracovný panel, v ktorom sa budú zobrazovať údaje počas automatického miešania. (obr. 2)

obr. 2

 

obr. 3

Vpravo dole je zobrazený displej váhy, na ktorom je možné vidieť čistú hmotnosť obsahu miešačky. Pri automatickom miešaní je na tomto displeji zobrazený ešte údaj o okamžitej hmotnosti obsahu, tak ako ho hlásia tenzometrické vysielače na miešačke. Ďalej je tu zobrazený vypočítaný údaj o sekundovom prírastku resp. úbytku hmotnosti obsahu miešačky. (obr. 3)

 

obr. 4

V prostriedku je tzv. ovládací panel, ktorý slúži pri automatickom režime pre signalizáciu, ktoré stroje sú práve v činnosti a pri manuálnom ovládaní sa pomocou tohto panelu jednotlivé stroje zapínajú a vypínajú (obr.4).

 

3.1       Ovládanie počítača pomocou MENU

 

Výber jednotlivých činností z MENU je možný priamo z klávesnice alebo pomocou počítačovej myši

 

 

3.1.1          Ovládanie pomocou klávesnice

 

Pri zobrazení základnej obrazovky je možné stlačením klávesy F10 vyvolať MENU, čo sa prejaví farebným zvýraznením niektorého hesla. Zvýrazní sa heslo, ktoré bolo naposledy použité. Stláčaním kláves so šípkami vľavo alebo vpravo vyberieme heslo, s ktorým chceme  pracovať. Výber potvrdíme stlačením klávesy ENTER. Po tomto úkone sa na mieste hesla zobrazí podrobnejšie, čo toto heslo ponúka. Smerovými šípkami, teraz smer hore alebo dole vyberieme znovu požadovanú činnosť a potvrdíme klávesou ENTER. Na obrazovke sa zjaví okno zodpovedajúce zvolenej činnosti.

Pri oknách, do ktorých sa zadávajú údaje napr. Názov komponentu, je potrebné najskôr umiestniť do okienka, ktoré chceme meniť kurzor t.j. malú zvislú čiarku, ktorá stojí za textom. Teraz pomocou klávesy BS (BACKSPACE – spätná medzera), klávesou so šípkou doľava, umiestnenou nad klávesou ENTER, môžeme vymazať pôvodný text a napísať text nový. Pomocou smerových šípok  hore a dole môžeme kurzor umiestňovať do ľubovoľného okienka a tak meniť ľubovoľný text.

Po ukončení všetkých zmien znovu šípkou dole presunieme kurzor tak, že nápis ÁNO bude orámovaný tenkým rámikom. To znamená, že je aktuálny a potvrdením klávesou ENTER sa zmeny zapíšu do pamäti počítača.

Ak zmeny nechceme do pamäti zapísať, zvolíme orámovanie nápisu ZRUŠIŤ a stlačíme ENTER. V pamäti zostanú pôvodné údaje, ktoré tam boli pred vyvolaním MENU.

            Rovnaký účinok, ako aktualizácia nápisu ÁNO má stlačenie  klávesy ENTER, hocikedy v priebehu menenia údajov s okamžitým zápisom do pamäti. Preto je treba klávesu ENTER používať uvážene.

            Naopak stlačenie klávesy ESC (ESCAPE – vľavo hore na klávesnici) má za následok okamžité ukončenie činnosti vybrané v MENU bez akýchkoľvek zápisov do pamäti.

            Klávesou ESC je možné aj okamžite zastaviť priebeh automatického miešania.

            Pri manuálnom zapínaní jednotlivých strojov v režime OVLÁDACÍ PANEL zapíname a vypíname  jednotlivé stroje klávesami na klávesnici zodpovedajúce podčiarknutému písmenu v názve jednotlivých zariadení. Napríklad Miešačka  sa zapne a vypne klávesou M.

            Taktiež pri ukončení manuálneho ovládania je možné použiť klávesu ESC.

            Pri činnostiach, ktoré vyžadujú ešte dodatočný výber z ponuky ako je Vybrať, Vymazať zmes alebo Vybrať, Vymazať odberateľa, resp Vybrať komponent pre jednotlivú dávku, je potrebné na orámovanie nápisu ÁNO použiť klávesu TAB.

            Pri niektorých oknách sa ešte vyskytujú tzv. potvrdzovacie okienka. (napr. Použitie časového spínania, Tlačiť protokol a pod.). V tomto prípade sa pohybom smerových šípok toto okienko musí orámovať a následne sa začiarkne (označí) klávesou SPACE (medzerník).

 

3.1.2          Ovládanie pomocou myši.

 

Vstupné grafické zariadenie, v bežnej reči nazývané myš, umožňuje pohodlnejšie a pohotovejšie vyberať z MENU jednotlivé činnosti.

Ovládanie je jednoduché, stačí pohybom myši po podložke umiestniť kurzor myši (malú šikmú šípku) tak, aby ukazovala na vybranú činnosť a stlačiť ľavé tlačidlom myši. Toto má za následok rovnakú odozvu, ako potvrdenie vybranej činnosti klávesou ENTER.

            Tak isto umiestnením kurzora myši do okienka pre zmenu nejakých hodnôt a stlačením ľavého tlačidla myši umiestnime textový kurzor za vybraný údaj, ktorý potom vymažeme klávesou BS tak, ako pri ovládaní z klávesnice a nahradíme ho novým údajom.

            Pri paneloch jednotlivých činností myšou vyberáme nápisy ÁNO a ZRUŠIŤ, pri manuálnom ovládaní z ovládacieho panelu zapíname a vypíname jednotlivé zariadenia umiestnením kurzora myši na farebnú značku zapnutia alebo vypnutia (kruhový terčík).

 

3.2               Popis údajov na pracovnom paneli

 

Pracovný panel slúži v automatickom režime na informáciu obsluhy aká činnosť sa práve vykonáva.  Pred spustením automatického režimu sú na tomto paneli zobrazené iba dva údaje, a to: Názov zmesi, ktorý informuje, ktorá receptúra je práve vybraná a druhý údaj informuje, ktorý odberateľ je vybraný. Vybranú receptúru je možné opravovať, alebo pri spustení automatického miešania budú komponenty dávkované podľa tejto vybranej receptúry. Tak isto je to s vybraným dodávateľom. Samozrejme pri spúšťaní automatického miešania je možné vybranú receptúru aj odberateľa dodatočne zmeniť.

Po spustení automatického miešania sa na pracovnom paneli objavia ďalšie údaje.  Je to predovšetkým zvolené množstvo zmesi, informácia ktorý cyklus z akého počtu opakovaní  prebieha, napr. 2/4, znamená, že prebieha druhý cyklus zo štyroch zvolených. Ďalej sú tu údaje o zvolenom spôsobe vyskladnenia, koľko ktorého komponentu  bude dodaného do hotovej zmesi. Komponenty sú zoradené podľa poradia vopred určeného obsluhou. Číslo v zátvorke označuje v ktorom zásobníku sa daný komponent nachádza. Zásobníky zrnových komponentov sú číslované zásadne podľa poradia od šrotovníka ďalej a zásobníky sypkých komponentov podľa skutočnej konfigurácie linky. V dolnej časti panela sa objavuje dodatočný informačný text  podľa práve prebiehajúcej činnosti, údaj o množstve namiešanej zmesi v % a tiež celkový čas uplynutý od štartu automatického miešania.

Farebne označený riadok  ukazuje na práve dávkovaný komponent a číselný údaj v riadku komponentu ukazuje, koľko komponentu ešte zostáva dodať do miešačky.

 

4.         Popis jednotlivých služieb MENU

           

            Jednotlivé služby sú usporiadané do skupín podľa logickej nadväznosti na činnosť.

Po vyvolaní ľubovoľnej skupiny sa rozbalí detailná ponuka činností. Pri niektorých činnostiach je možné ešte ďalšie delenie čo sa zobrazí ako ďalšie okienka vpravo od vybraného hesla. Tieto činnosti je možné vyberať rovnako ako činnosti z hlavnej ponuky.

 

4.1               Skupina „Nastavenie“

 

obr. 5

Táto skupina pozostáva z činností pre informáciu o programe v ponuke „Info“ a z činností slúžiace pre nastavenie parametrov linky. Ponuka „Parametre“ sa ďalej delí na služby pre nastavenie systémového času a dátumu, ktorý systém potrebuje pre archiváciu jednotlivých úkonov na linke a tiež pre ovládanie automatického spúšťania linky. Pri nastavovaní času je dôležité dodržať interpunkčné znamienka (bodky a dvojbodky), aby systém poznal, že ide o dátum a čas. Dátum a čas je potrebné v určitých intervaloch skontrolovať a skorigovať prípadné rozdiely. Tak isto bude treba nastaviť čas pri prechode letného na zimný čas a naopak.

 

Ďalšou ponukou v skupine „Parametre“„Parametre užívateľské“.

Pri vyvolaní tejto ponuky sa zobrazí tabuľka s názvom „Užívateľské parametre miešania“ (obr. 6).

Nastavenie jednotlivých parametrov môže ovplyvniť plynulú prácu linky najmä z hľadiska prestojových časov pri zmene  komponentu pri dávkovaní a tiež pri vyskladňovaní, aby sa dopravné cesty vyprázdnili a nedošlo k pomiešaniu jednotlivých zmesí. Tiež sa tu nastavuje základné vynulovanie váhy prázdnej miešačky tzv. tárovanie, t. j. odpočítanie váhy obalu miešačky a ostatných zariadení, ktoré sú vážené spolu so zmesou.

 

Užívateľské parametre miešania

 

Jednotlivé parametre majú tento význam:

- čas poplachu prázdneho zásobníka – ak po zapnutí niektorej klapky alebo   nezačne do zadaného času pribúdať  váha miešačky, systém zastaví linku a vyhlási chybu „Minul sa komponent“. Túto chybu môže zapríčiniť aj porucha klapky, porucha dopravného potrubia a iné poruchy.

-  čas minimálny a čas maximálny – čas minimálny je čas, po ktorý po žiadanej zmene je táto zmena systémom detekovaná. Napr. pri povele k zatvoreniu klapky sa klapka nezatvorí okamžite. Na váhe stále ešte pribúda aj keď prírastok sa zmenšuje. Ak však pribúdanie prestane  a trvá najmenej počas jedného intervalu (minimálneho času), potom systém vyhodnotí správnosť požadovanej zmeny. Ak ale počas minimálneho času na váhe stále pribúda  znova začne odmeriavať nový interval minimálneho času. Toto sa opakuje po dobu nastaveného maximálneho času. Ak v tomto maximálnom čase nenájde ani jeden úsek v trvaní minimálneho času vyhlási chybu napr. „nezatvorila sa klapka“.

 

 

obr. 6

Tento spôsob vyhodnotenia zmien bol zvolenýpreto, aby pri rýchlom vyprázdnení dopravného potrubia mohol byť okamžite zapnutý ďalší komponent a nezvyšoval sa prestoj linky v dĺžke trvania maximálneho času po každej zmene komponentu. Súčasne musí byť zabezpečené vyhlásenie poruchy, ak klapka z rozličných dôvodov nezatvorila a  potrubie sa nevyprázdnilo. Treba tiež zohľadniť špecifickosť váženia, pretože práve pri zatváraní klapiek dochádza k najväčšiemu zvíreniu už hotovej zmesi v miešačke. Takúto chybu môže spôsobiť aj nevhodne nastavený pomer vzduchu a komponentu v  sacom potrubí, kedy je nastavené minimum vzduchu a  v celej dĺžke potrubia sa nachádza komponent, ktorý slabý prúd vzduchu nie je schopný dopraviť do šrotovníka. Tento stav sa dá rozoznať, keď po zatvorení klapky začne stúpať prúd šrotovníka, čo je vidno na ampérmetri na paneli rozvádzača a je aj sluchom počuteľné, že zaťaženie šrotovníka narastá namiesto toho, aby klesalo. Je to spôsobené tým, že v momente zatvorenia klapky sa uvoľní prieduch vzduchu cez celé sacie potrubie a komponent, ktorý bol v potrubí sa dostáva do šrotovníka. Ak počas maximálneho času nedôjde k úplnému vyprázdneniu potrubia objaví sa predchádzajúce hlásenie o chybe a linka sa zastaví. Tento stav je dosť nebezpečný pre šrotovník, pretože pri novom štarte šrotovníka je počas jeho rozbehu už v sacom potrubí komponent a šrotovník sa rozbieha pod záťažou. Vtedy je potrebné nechať rozbehnúť šrotovník s otvorenou čistiacou klapkou, ktorá slúži za normálnych okolností na čistenie magnetického lapača kovových nečistôt.

- čas miešania - tu sa nastavuje čas miešania v sekundách, po ktorý sa bude miešať zmes po dokončení dávkovania posledného komponentu

- čas poplachu vyskladňovania a čas vyskladňovania minimálny majú podobný význam ako pri poplachu prázdneho zásobníka.

- čas dobehu vyskladňovania do sila - má význam, ak v nadväznosti na linku HIMEL pracujú ďalšie dopravné cesty. Aby nedošlo k pomiešaniu rôznych druhov zmesí po dokončení vyskladňovania z miešačky, následné dopravné cesty ešte pracujú počas nastaveného času tak, aby sa celkom vyprázdnili.

- čas dobehu vyskladňovania do voza - (v niektorých verziách je to vyskladnenie na váhu), má tú istú funkciu, ibaže ide o inú dopravnú  cestu, ktorá môže mať odlišné časové nároky na vyprázdnenie.

- maximálny zostatok na váhe - je parameter, pri ktorom sa systém musí rozhodovať či vyhlási chybu  alebo bude stav považovať za normálny. Počas vyskladňovania systém kontroluje, či počas času minimálneho nastala žiadaná zmena, to znamená či ubúda na váhe. Kým na váhe ubúda, vyskladňovanie je v činnosti a vyskladní miešačku tak, ako je to len možné. V miešačke môže zostať niekoľko kg zmesi, ktorú už nie je možné vyskladniť. Ak teda prestane z váhy ubúdať, systém porovná zostávajúcu hodnotu  v miešačke s parametrom „Maximálny zostatok na váhe“ a ak v miešačke je menšie množstvo, považuje stav za normálny a pokračuje v programe. Ak však v miešačke je väčšie množstvo než aké je povolené, vyhlási počítač chybu vyskladňovanie. Vtedy je potrebné hľadať príčinu, prečo váha z miešačky neubúda.

- ofset - je z anglického slova posun a znamená posun váhového údaja zo skrinky váhy oproti údaju, ktorý vidíme na displeji váhy. Zadaním nejakého čísla určíme, aké číslo sa bude odpočítavať od údaja, prichádzajúceho od skrinky váhy a teda od miešačky. Týmto spôsobom môžeme hocikedy vynulovať údaj o váhe na displeji váhy a vážiť tak skutočnú hmotnosť obsahu miešačky. Toto nastavenie je potrebné použiť vždy keď sa zmení hrubá váha miešačky napr. vyčistením odprašovacieho zariadenia, vyčistením prilepených  zvyškov zmesi  poklepaním, prípadne pri montáži alebo demontáži nejakého  zariadenia, ktoré je namontované na miešačke a tak zvyšuje jej váhu. V zásade pre nulovanie platí pravidlo, že údaj, ktorý je na displeji treba spočítať s údajom v kolónke  „ofset“ spolu so správnym znamienkom a údaj na displeji sa vtedy vynuluje.

 

Ďalšou ponukou v tejto skupine sú „Parametre servisné“, do ktorých užívateľ nemá prístup.

 

V skupine „Nastavenie“ podľa obr. 5, je ďalšou ponukou „Hlavička“. V tejto tabuľke si môže užívateľ nadefinovať dva riadky hlavičky, ktorá sa bude tlačiť na všetky tlačené dokumenty a prehľady o linke spolu s dátumom a časom tlače dokumentu.

 

4.2               Skupina „ZMES“

 

obr. 7

Táto skupina slúži prevytváranie a opravovanie receptúr jednotlivých zmesí. Receptúr môže byť v počítači uložené neobmedzené množstvo. Môžu byť premenovávané, opravované a na tlačiarni môže byť vytlačený prehľad všetkých receptúr uložených v počítači.

– nová – tabuľka umožňuje zapísať a pomenovať receptúru a následne ju uložiť do počítača (obr. 8). V kolonke hmotnosť zmesi je nutné uviesť nejaké číslo, toto číslo slúži na prepočítavanie výsledného množstva komponentu na percentá a naopak. Receptúru je možné zadávať alebo v percentách t. j. v podiele komponentu zastúpeného v zmesi, alebo priamo vo váhovom podiele. Je možné tieto dva spôsoby navzájom kombinovať. Malá kolonka v hornej časti tabuľky „percentá konštantné“, slúži na prepočítavanie určitého množstva komponentu, napr. jedno balenie premixu, na množstvo namiešanej zmesi pri zachovaní percentuálneho pomeru komponentov v zmesi.

 

obr. 8

Postup je taký, že už prihotovej receptúre začiarkneme spomínanú

kolonku a v druhom stĺpci tabuľky pri želanom komponente napíšeme požadované množstvo. Množstvo zmesi a ostatných komponentov bude okamžite prepočítané podľa tejto novej skutočnosti. Pri zadávaní receptúry je nutné dbať na to, aby výsledný súčet percent bol práve 100, inak počítač odmietne receptúru uložiť. Po ukončení zadávania stlačením ENTER, alebo myšou na ÁNO vyvoláme otázku na uloženie receptúry.

- načítať- táto ponuka umožní vybrať jednu z receptúr, ktoré sú v počítači k dispozícii. Ak je zoznam receptúr rozsiahly a nezobrazí sa celý, je potrebné použiť posuvné lišty na boku zoznamu. Smerovými šípkami alebo myšou vyberieme  žiadanú receptúru a potvrdíme ju stlačením ENTER alebo myšou na OK. (obr. 9). Takto vybraná receptúra sa objaví v pracovnej oblasti.

- uložiť – v prípade, že bola zmes opravená alebo vytvorená a nachádza sa v pracovnej oblasti, napr. pre vyskúšanie, je možné ju týmto príkazom uložiť do počítača pre neskoršie použitie.

- vytlačiť prehľad – táto voľba spôsobí vytlačenie všetkých receptúr na tlačiarni počítača. Pre úsporu papiera je na začiatku papiera uvedená legenda pod akým číslom sa nachádza ten-ktorý komponent a v záhlaví tabuľky je uvedené iba jeho číslo. Čísla uvedené v riadku receptúry udávajú percentuálny obsah komponentu v danej receptúre.

- vymazať – táto voľba umožní odstrániť vybranú receptúru z počítača. Aby nedošlo omylom k vymazaniu inej receptúry, počítač zobrazí potvrdzujúci dialóg. Receptúra je vymazaná až po potvrdení voľby užívateľom.

- opraviť – táto voľba umožní zmeniť niektoré hodnoty receptúry, prípadne slúži iba na prezeranie týchto hodnôt. Pri voľbe „opraviť“ je zobrazená vždy receptúra, ktorá je vybraná v pracovnej oblasti.

 

4.3               Skupina „Odberateľ“

 

obr. 10

V tejto skupine je možné zapísať údaje o odberateľovi, pre ktorého je zmes pripravovaná. Význam týchto údajov je v tom, že pri  tvorbe tlačových zostáv, sú jednotlivé zmesi triedené najskôr podľa názvu a následne podľa odberateľa. Týmto spôsobom je možné sledovať spotrebu jednotlivých zmesí v danom hospodárskom stredisku, dvore, maštali alebo v inej jednotke. Obsluha tejto skupiny je rovnaká ako v predchádzajúcej skupine. Vybraný odberateľ sa zobrazí v pracovnej oblasti a je možné ho opravovať, vymazať alebo vytvárať nových  odberateľov.

 

4.4               Skupina „Komponenty“

 

obr. 11

V tejto skupine je možné nastaviť všetky parametre, týkajúce sa komponentov.

 

obr. 12

- názov– nastavuje sa názov komponentu, ktorý je v zásobníku, buď ako zrnový komponent, alebo komponent sypký (obr. 12). Číslovanie zásobníkov je smerom od šrotovníka. Názov komponentu sa zobrazí v základnej schéme linky.

- množstvo – tu sa nastaví množstvo komponentu v zásobníku buď ako absolútna hodnota na začiatku napĺňania zásobníka, alebo ako prírastok resp. úbytok, o ktorý sa zmenil obsah zásobníka. Množstvo, ktoré počítač eviduje je automaticky upravené o spotrebu komponentu pri automatickom miešaní. Množstvo komponentu v zásobníku nie je vážené a údaj, ktorý počítač poskytuje je iba informatívny. Pri ručnom ovládaní miešania, bez kontroly počítačom, je preto potrebné v tejto ponuke upraviť skutočne spotrebované množstvo, aby zostatok v zásobníku zodpovedal realite.

- predstih – pretože čas zatvárania klapky má svoju fyzikálnu hodnotu, ktorá nie je nulová, je potrebné, aby počítač začal zatvárať klapku už pred dosiahnutím váhovej hodnoty, ktorú predpisuje receptúra. Hodnota o ktorú sa začne klapka zatvárať skôr, nazývame „predstih zatvárania klapky“ a závisí od rôznych faktorov. Predovšetkým je to druh komponentu, dĺžka dopravnej cesty, vlhkosť komponentu a nastavenie pomeru medzi vzduchom a komponentom v sacom potrubí. Táto hodnota sa pohybuje od 3 - 10 kg. Na paneli v tejto ponuke je možné začiarknuť „automatické nastavenie“, ktoré v prvej fáze zmeria hodnotu predstihu tak, že po dosiahnutí finálnej hodnoty zatvorí klapku a zmeria  koľko komponentu ešte pribudlo do miešačky. Pri tomto miešaní bude síce naváženej zmesi viac o hodnoty predstihov, ale ďalšie miešanie bude pracovať už so zistenými predstihmi. Po niekoľkých automatických meraniach je vhodné toto automatické nastavenie opäť vypnúť a prípadné rozdiely, ktoré už sú minimálne, dostaviť ručne. Rozdiely sa dajú jednoducho zistiť pri sledovaní pri akej váhe bola klapka vypnutá a koľko ešte pribudlo komponentu do miešačky, kým sa vyprázdni dopravné potrubie a počítač prepne na iný komponent.

- cena – tu môžeme určiť cenu komponentu, pre vypočítavanie ceny zmesí a stanovenie spotreby komponentu v peňažných jednotkách. Treba tu upozorniť, že ak sa mení cena niektorého komponentu pre rôzne druhy receptúr , najčastejšie premixov, na mieste premixu je vhodné zadať nulovú hodnotu a cenu premixu do ceny zmesi dopočítať ručne podľa skutočne použitého premixu.

 

obr. 13

- miešanie – v paneli miešanie v tejto ponuke môžeme určiť, či počas dávkovania komponentu bude miešačka v činnosti alebo nie. (obr. 13) Začiarknutím zodpovedajúcej kolónky určíme činnosť miešačky. Pri konfigurácii linky, kedy sa niektoré komponenty pridávajú závitovkou do násypného lievika miešačky (pri vertikálnych typoch miešačiek) musí byť pri dávkovaní komponentu miešačka v činnosti, aby sa komponent dostal z lievika dovnútra miešačky.

- poradie-  užívateľ môže určiť poradie komponentov, ako budú postupne pridávané do miešačky. Pri použití receptúr s väčším obsahom otrúb je potrebné zaradiť otruby čo najskôr za hlavný komponent tak, aby sa homogenizáciou s týmto komponentom zmenšil ich objem. Ak by sa otruby pridávali až na konci miešacieho procesu, nemuselo by sa požadované váhové množstvo objemovo vmestiť do miešačky, čo môže spôsobiť problémy s dopravnými závitovkami. Taktiež premixy je potrebné zaradiť skôr pri začiatku miešania, aby sa čo najlepšie rozptýlili do celej zmesi. Nastavenie poradia je nutné zadať tak, aby sa číslo poradia vyskytovalo v tabuľke iba raz a aby boli všetky čísla poradia komponentu vyčerpané. To znamená, že aj zásobníky rezerv, ktoré nie sú v linke využívané, musia mať svoje určité poradie. Pri nesprávnom zadaní odmietne počítač zadanie prevziať.

 

[© 2006 HIMEL] - Created by